Disclaimer

Op alle bezoeken aan deze website van Den Hollander Advocaten B.V., alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die door middel van deze website worden gedaan of verricht, is deze disclaimer van toepassing.

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Den Hollander Advocaten B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van Den Hollander Advocaten B.V.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Den Hollander Advocaten B.V. is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten. Alle rechten op deze website behoren toe aan Den Hollander Advocaten B.V., daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie. Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.