Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Den Hollander Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van Den Hollander Advocaten B.V. van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen.

Download hier

1. Den Hollander Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter uitoefening van de advocatenpraktijk.

2. Den Hollander Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënten is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet, waaronder begrepen een handelen of nalaten, die tot aansprakelijkheid leidt van Den Hollander Advocaten, dan wel van één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, zal de gezamenlijke aansprakelijkheid in totaal steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering van Den Hollander Advocaten wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico.

4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor Den Hollander Advocaten, dan wel één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen waarop de door Den Hollander Advocaten afgesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3 en 4 genoemde verzekeringen plaatsvindt, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Den Hollander Advocaten en degenen die daar werkzaam zijn, beperkt tot een bedrag van € 10.000,- of, indien het door Den Hollander Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van € 25.000,-. Op verzoek zenden wij u informatie over bovengenoemde verzekeringen.

6. Den Hollander Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar verrichte werkzaamheden, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor een ander doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

7. De keuze van door Den Hollander Advocaten in te schakelen derden zal, - indien overeengekomen -, in overleg met de cliënt geschieden. Den Hollander Advocaten is daarbij niet aansprakelijk voor de tekortkoming van deze derden.

Daarbij geldt dat Den Hollander Advocaten ervan uitgaat en bij deze voor zover nodig bedingt dat zij de bevoegdheid heeft om aansprakelijkheidsbeperkingen die door de derden worden gehanteerd namens de cliënt te aanvaarden.

8. De cliënt kan er geen beroep meer op doen dat Den Hollander Advocaten, de aldaar werkende personen en de door haar ingeschakelde derden, toerekenbaar tekort zijn geschoten, indien de cliënt Den Hollander Advocaten daarvan niet binnen 2 maanden nadat cliënt dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en Den Hollander Advocaten en/of de daar werkzame personen en/of de door haar ingeschakelde derden, als de aansprakelijke persoon en in ieder geval door verloop van 5 jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium van advocaten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Den Hollander Advocaten vast te stellen uurtarieven en factoren. Buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht op basis van de laatst geldende versie van het incassotarief van de Orde van Advocaten.

10. De door Den Hollander Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zoals griffierechten, kosten Kamer van Koophandel en dergelijke zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

11. De werkzaamheden kunnen regelmatig, bijvoorbeeld tweemaandelijks of per kwartaal, aan de cliënt in rekening worden gebracht. Voor het in rekening gebrachte geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van betaling binnen die termijn is Den Hollander Advocaten gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Daarnaast is Den Hollander Advocaten gerechtigd om voorschotten voor het honorarium in rekening te brengen.

12. Niet alleen Den Hollander Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen. Dit geldt evenzo voor ex-medewerkers met inbegrip van hun erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Den Hollander Advocaten hebben verlaten.

13. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Den Hollander Advocaten verstrekte opdrachten door cliënten en tevens op hun aanvullende en vervolgopdrachten. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is ingeval van een geschil over de inhoud of strekking bepalend en bindend.

14. Op de rechtsverhouding tussen Den Hollander Advocaten en haar cliënten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling staan en worden beslist door de Nederlandse rechter waarbij in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te Rotterdam.