Meer vergunningvrij bouwen sinds 1 november 2014

Meer vergunningvrij bouwen sinds 1 november 2014

Op 1 november 2014 zijn de regels voor het bouwen zonder omgevingsvergunning verder versoepeld. Daardoor kunt u meer en grotere bouwwerken vergunningvrij bouwen en veranderen.

 

De basis voor het vergunningvrij bouwen is het Besluit omgevingsrecht, in jargon kortweg het Bor genoemd. Bij het Bor hoort onder meer Bijlage II, waarin de wetgever de categorieën voor vergunningvrije bouwwerken heeft vastgelegd. Zie daarvoor artikel 2, dat inmiddels 22 vergunningvrije activiteiten kent. De belangrijkste veranderingen van dit artikel zijn:

 

  • De hoogte van een bijbehorend bouwwerk mag nu 5 meter zijn in plaats van 4 meter;
  • Een bijbehorend bouwwerk mag nu vergunningvrij tot een afstand van de woning van 4 meter worden gebouwd. Dat was 2,5 meter. Onder deze regel vallen uitbouwen naast en achter de woning;
  • Staat het bijbehorende bouwwerk op een grotere afstand dan 4 meter, dan mag de hoogte groter zijn dan 3 meter, mits voorzien van een schuin dak;
  • De oppervlakte van het totaal aan bouwwerken “in de achtertuin” mag maximaal 150 m² bedragen, afhankelijk van de grootte van de tuin;
  • Een bijbehorend bouwwerk mag ook voor mantelzorg worden gebouwd of verbouwd.

 

Vooral de categorie van de mantelzorg valt op. Deze categorie is helemaal nieuw. Belangrijk is verder dat de manier van  berekenen van de oppervlakte van vergunningvrije bouwwerken is veranderd. Daardoor zal overigens lang niet iedereen 150 m² zonder vergunning kunnen bouwen. Denkt u dus niet dan u vanaf nu die oppervlakte zonder meer mag benutten.

In bijlage II bij het Bor staan nog meer categorieën waarvoor niet altijd een omgevingsvergunning nodig is. Het vereiste van een vergunning vervalt bijvoorbeeld ook als het bestemmingsplan de bebouwing toelaat. Ook deze bepalingen zijn verruimd.

 

Een opvallende verandering is de categorie van de silo’s bij agrarische bedrijven. In de oude regeling gold het vergunningvrij bouwen alleen voor een voeder- of mestsilo, sinds 1 november vallen alle silo’s onder deze categorie. Ook een sleufsilo is dan bijvoorbeeld in de meeste gevallen vergunningvrij.

 

De wetgever heeft ook het Bor zelf op onderdelen verruimd. De belangrijkste verandering voor de praktijk ziet op de zogeheten tijdelijke bouwwerken. Tijdelijk was tot nog toe maximaal vijf jaar, maar voortaan bedraagt de termijn maximaal vijftien jaar. Deze versoepeling is vooral bedoeld om tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk te maken of tijdelijke huisvesting in krimpgebieden.

 

Samengevat: het vergunningvrij bouwen is makkelijker geworden. Of u specifiek in uw geval vergunningvrij kunt bouwen, hangt van af de omstandigheden van het geval. De advocaten van Den Hollander Advocaten adviseren u hier graag over.