Bouwwerk of niet?

 Bouwwerk, of niet?

Is een bepaalde constructie wel of niet aan te merken als een “bouwwerk”? Deze vraag is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Het antwoord is echter wel van belang om te kunnen bepalen of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen.

In een aantal recente uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor enkele constructies beoordeeld of sprake is van een bouwwerk. Omdat het begrip “bouwwerk” niet in de wet is gedefinieerd, sluit de Afdeling aan bij de modelbouwverordening, die de gemeenten hanteren. In deze verordening staat namelijk wel een omschrijving van het begrip. De definitie luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, het zij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

 

De zaak waarover de Afdeling zich op 10 december van dit jaar moest buigen, ging over een mestbassin in de gemeente Schagen. Het mestbassin bestond uit een gat in de grond met daaromheen een aarden omwalling. Daarin lag een mestzak met een foliedeksel en een mixer. Vooral de omstandigheid dat het mestbassin via aan- en afvoerbuizen is verbonden met een afnamestation, vindt de Afdeling van belang. Die zorgt er namelijk voor dat het mestbassin bedoeld is om ter plaatse te functioneren. Afdeling merkt het mestbassin daarom aan als een bouwwerk.

Ook een woonboot is volgens de Afdeling een bouwwerk. Daarover ging een zaak in Amsterdam, die daar de nodige beroering teweeggebracht heeft. Het ging om een woonboot die oorspronkelijk als zeilboot was gebouwd, maar die niet meer zelfstandig kon varen, omdat een opbouw was gerealiseerd en een motor ontbrak. De woonboot lag al tientallen jaren op dezelfde plaats. De boot was indirect met de grond verbonden door trossen en staalkabels, een afhouder, een loopplank en aansluitingen voor nutsvoorzieningen. Ook hier gaf de doorslag dat de woonboot aan de kade lag met de bedoeling als woning te functioneren.

Uit deze uitspraken valt af te leiden, dat de manier waarop de constructies met de grond zijn verbonden niet het belangrijkste is. Doorslaggevend is het gebruik: zijn het mestbassin of de woonboot bedoeld om langdurig ter plaatse te functioneren? Zo ja, dan is sprake van een bouwwerk.