Beroep tegen een bestemmingsplan ontvankelijk ondanks ontbreken zienswijze

Beroep tegen een bestemmingsplan ontvankelijk ondanks ontbreken zienswijze

Beroep tegen een bestemmingsplan ontvankelijk ondanks ontbreken zienswijze

 

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2015:1599, 20 mei 2015) gedaan over het instellen van beroep tegen een bestemmingsplan. Waar ging de zaak over? Appellanten stelden beroep in tegen een bestemmingsplan dat voorzag in de bouw van een nieuwe woning. Zij hadden echter geen zienswijze naar voren gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit leidt normaliter tot niet-ontvankelijkverklaring. Echter, en dat is uitzonderlijk, in dit geval niet. Wat was er precies aan de hand?

 

De gemeente had in de publicatie van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aangegeven, dat het ontwerpplan zowel via www.ruimtelijkeplannen.nl als via de gemeentelijke website te raadplegen was. De plankaart op de ene website verschilde evenwel van de kaart op de andere: op ruimtelijke plannen was de nieuwe woning wel op de plankaart aangegeven, op de gemeentelijke website niet. Appellanten beriepen zich op het feit dat zij slechts de gemeentelijke website hadden geraadpleegd en dat de plankaart daar geen melding maakte van de nieuwe woning. Volgens de gemeente moesten appellanten in hun beroep niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat zij geen zienswijze tegen het ontwerpplan hadden ingediend, terwijl de desbetreffende nieuwe woning wel op de plankaart op ruimtelijke plannen was ingetekend.

 

De Afdeling maakte korte metten met het verweer van de gemeente. De Afdeling oordeelde dat, nu in de publicatie was aangekondigd dat de stukken op de gemeentelijke website konden worden geraadpleegd, appellanten er vanuit mochten gaan dat de plankaart overeen kwam met de plankaart op ruimtelijke plannen. Omdat de plankaart op de gemeentelijke website geen melding maakte van de nieuwe woning, kon niet in redelijkheid van appellanten worden gevergd dat zij een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan zouden indienen. De Afdeling achtte het beroep zodoende ontvankelijk.

 

Gemeenten moeten dus opletten dat zij stukken in een bestemmingsplan zorgvuldig ter inzage leggen. En de burger mag gewoon afgaan op de informatie op de gemeentelijke website.