Beroep Den Hollander advocaten bij Raad van State leidt tot vernietiging bestemmingsplan Nieuwe Wielewaal

Beroep Den Hollander advocaten bij Raad van State leidt tot vernietiging bestemmingsplan Nieuwe Wielewaal

Beroep Den Hollander advocaten bij Raad van State leidt tot vernietiging bestemmingsplan Nieuwe Wielewaal

 

Inleiding

De gemeente Rotterdam heeft in het kader van het plan voor de sloop van 545 woningen en herbouw van 675 woningen in de wijk Wielwaal het bestemmingsplan “Nieuwe Wielewaal” vastgesteld. Omdat verschillende bewoners uit de wijk zich niet met het plan kunnen verenigen, heeft Den Hollander Advocaten beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Dit heeft tot een prachtig resultaat geleid: vanwege een fundamenteel gebrek in het bestemmingsplan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) het beroep kennelijk gegrond verklaard en het bestemmingsplan vernietigd. De zaak is vereenvoudigd (zonder zitting) afgedaan.

 

Wat was er aan de hand?

Het bestemmingsplan Nieuwe Wielewaal omvat een “stedelijk ontwikkelingsproject” uit categorie 11.2 onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Als de activiteit boven de in het Besluit m.e.r. opgenomen drempelwaarden ligt, dan moet een formele m.e.r.-beoordeling worden verricht. Hierbij wordt beoordeeld of de activiteit tot belangrijke nadelige milieugevolgen leidt. De beslissing hierover moet in een m.e.r.-beoordelingsbesluit worden vastgesteld.

De drempelwaarden voor een stedelijk ontwikkelingsproject van woningen betreffen een oppervlak van 1.000 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen. De woningbouw in de Nieuwe Wielewaal ligt onder de drempelwaarden. Dat betekent echter niet, dat helemaal geen m.e.r.-beoordeling hoeft plaats te vinden. Er moet alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden verricht. Dat was echter niet gebeurd.

Door de gemeenteraad werd gesteld dat wel een m.e.r.-beoordeling was verricht, omdat in het bestemmingsplan is ingegaan op verschillende sectorale aspecten. Aangezien geen bezwaren zijn geconstateerd, zou “impliciet” een m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn genomen.

 

Oordeel Afdeling

De Afdeling volgt het standpunt van de gemeenteraad niet. Met ingang van 7 juli 2017 verplicht artikel 2, lid 5 Besluit m.e.r. het bevoegd gezag de artikelen 7.16. 7.17, lid 1 tot en met 4, 7.18, 7.19, lid 1 en 2 en 7.20a Wet milieubeheer toe te passen. Dit betekent dat ook als de drempelwaarden van het Besluit m.e.r. niet worden overschreden, het bevoegd gezag moet beoordelen of de activiteit tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden en een m.e.r.-beoordelingsbesluit moet nemen.

De Afdeling oordeelt dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling in de plantoelichting niet gelijk kan worden gesteld met een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit moet in een apart besluit zijn opgenomen. De gemeenteraad heeft hiermee gehandeld in strijd met het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer.

De Afdeling passeert dit gebrek niet – zoals normaliter wel gebeurt – met artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht. De Afdeling passeert gebreken enkel als belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. In dit geval is wel sprake van benadeling. In beroep is namelijk inhoudelijk gemotiveerd dat zich belangrijke nadelige milieugevolgen voordoen, onder andere wat geluidshinder en externe veiligheid betreft. De Afdeling komt daarom tot het oordeel dat belanghebbenden wel door het besluit zijn benadeeld. De Afdeling passeert het gebrek daarom niet.

De Afdeling past ook geen andere mogelijkheden voor finale geschilbeslechting toe. Naast het ontbreken van het m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft ook geen toereikende integrale beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen van het project plaatsgevonden. De raad moet zijn standpunt, dat de activiteit geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben, deugdelijk motiveren . Bij de integrale beoordeling moet bovendien rekening worden gehouden met de criteria van bijlage III bij de M.e.r.-richtlijn. In de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit moet naar deze criteria worden verwezen. Dat alles is niet gebeurd. De Afdeling past daarom een kale vernietiging van het bestemmingsplan toe. Het bestemmingsplan Nieuwe Wielewaal gaat hierdoor in zijn geheel onderuit. Een prachtig resultaat!

 

Hebt u vragen of wilt u geholpen worden met een vergelijkbaar of ander geval, neemt u dan contact op met de behandelend advocaat, mw. mr. R.M. Königel.